Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Epoxyflorist

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; Lees alles over bedenktijd.
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst (op afstand) aangaat met Epoxyflorist;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of Epoxyflorist in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die Epoxyflorist ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
 8. Epoxyflorist: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Epoxyflorist georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand; 10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en Epoxyflorist gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 10. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van Epoxyflorist.

Epoxyflorist
Dongevallei 12
5045BZ Tilburg
Nederland

info@epoxyflorist.nl

KVK 76776158

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Epoxyflorist en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen Epoxyflorist en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Epoxyflorist in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. Epoxyflorist is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Epoxyflorist gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Epoxyflorist niet.
 4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Epoxyflorist kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van verzending;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn; het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen Epoxyflorist de prijs
 • garandeert;
 • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor
 • communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
 • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke deze voor de consument te
 • raadplegen is;
 • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de
 • overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
 • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten; de gedragscodes waaraan Epoxyflorist zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze
 • gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
 • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 4 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Epoxyflorist onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de overeenkomst van deze aanvaarding niet door Epoxyflorist is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Epoxyflorist passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Epoxyflorist daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Epoxyflorist kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Epoxyflorist op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. Epoxyflorist zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 • het bezoekadres van de vestiging van Epoxyflorist waar de consument met klachten terecht kan;
 • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken,
 • dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 • de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Epoxyflorist deze gegevens al aan
 • de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst; de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 1. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 2. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.
 3.  


  Artikel 5 – (Uitsluiting van) herroepingsrecht

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van non-maatwerk producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan Epoxyflorist bekend gemaakte vertegenwoordiger.

Bij  het preparen van bloemen:

 1. Het uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten die door Epoxyflorist tot stand zijn aangebracht overeenkomstig specificaties van de consument. Alle diensten van Epoxyflorist zijn persoonlijk en worden louter gemaakt overeenkomstig de specificaties van de consument, waardoor deze producten dus uitgesloten zijn van het heroeppingsrecht.

Artikel 6 – Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Epoxyflorist dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.
 3. Terugbetaling zal geschieden via de zelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
 4. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

Artikel 7 – Annulering

 1. Het annuleren van een fysiek of digitaal gedane bestelling is slechts mogelijk binnen 24 uur na het plaatsen van een bestelling. Alle gemaakte kosten, voor zover deze reeds zijn gemaakt door Epoxyflorist dienen door de consument volledig vergoedt te worden. De annulering dient telefonisch of per e-mail te geschieden.
 2. Indien de consument bloemen ter preparatie aanlevert, zonder direct een bestelling te plaatsen (in het geval de consument bijvoorbeeld nog geen keuze heeft gemaakt) en vervolgens ook geen bestelling plaatst dienen alle gemaakte kosten ter voorbereiding van de bestelling, volledig door de consument vergoedt te worden.

  Geleverde bloemen moeten direct gedroogd worden (voor zover dit nog niet door de consument is gedaan), de (materiaal)kosten van bijvoorbeeld een gemiddeld boeket ( 30 bloemen) zijn €30,00 aangevuld met een uurtarief van €80,00 voor de gedane arbeid. De arbeidskosten voor het drogen van de bloemen zijn niet van toepassing indien de consument vooralsnog een bestelling plaatst.

Artikel 8 – De prijs en wijzigingen

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan Epoxyflorist producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Epoxyflorist geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 9 – Conformiteit en aansprakelijkheid

 1. Epoxyflorist staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Epoxyflorist er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Epoxyflorist is niet aansprakelijk voor schade aan de bloemen van de consument die ontstaat doordat de consument aan Epoxyflorist geen, onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, of doordat deze niet tijdig zijn aangeleverd.
 3. Epoxyflorist is niet aansprakelijk voor verkleuringen en / of veranderingen tijdens en / of na het droogproces van bloemen. Bloemen zijn aan verandering onderhevig tijdens het drogen (ie. vormveranderingen, kleurveranderingen) en ondanks de inspanningen van Epoxyflorist is het resultaat niet te voorspellen. Indien de bloemen voor of na het drogen onbruikbaar zijn, is vervanging van de bloemen mogelijk tegen de inkoopprijs, Epoxyflorist droogt de nieuwe bloemen dan kosteloos.
 4. Epoxyflorist is niet aansprakelijk voor schade aan bloemen tijdens het preparen van de bloemen in epoxy. Het is een risicovol proces welke ondanks de inspanningen van Epoxyflorist fout kunnen gaan, wel restitueert Epoxyflorist de kosten van de bestelling of biedt zij naar eigen discretie een andere passende oplossing.
 5. De consument dient zich te alle tijden te houden aan de instructies van Epoxyflorist, zo moet het epoxystuk niet in de directe zon worden geplaatst. Epoxyflorist is niet aansprakelijk voor vergeling van een stuk dat (zichtbaar) in direct zonlicht heeft gestaan.
 6. Indien derden of de consument aanpassing uitvoert aan het epoxystuk is elke vorm van aansprakelijkheid uitgesloten.
 7. Als Epoxyflorist, om welke reden dan ook aansprakelijk is,is de aansprakelijkheid van Epoxyflorist beperkt tot het bedrag van het de factuur.
 8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien en voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Epoxyflorist of haar leidinggevend management.
 9. De consument vrijwaart Epoxyflorist voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat de consument aan Epoxyflorist geen, onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.
 10. Het bepaalde in alle leden van dit artikel heeft zowel betrekking op de contractuele als de buitencontractuele aansprakelijkheid van Epoxyflorist jegens de consument.

Artikel 10 – Levering en uitvoering

 1. Epoxyflorist zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal Epoxyflorist geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 6 maanden uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
 4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
 5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal Epoxyflorist het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Epoxyflorist zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van Epoxyflorist.
 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Epoxyflorist tot het moment van

bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Epoxyflorist bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 11 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Epoxyflorist te melden.
 3. In geval van wanbetaling van de consument heeft Epoxyflorist behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 12 – Klachtenregeling

 1. Epoxyflorist beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 14 maanden volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Epoxyflorist, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij Epoxyflorist ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Epoxyflorist binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Op een vergeling van een stuk biedt Epoxyflorist een garantie van 6 maanden na de leveringsdatum.
 5. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Epoxyflorist, zal Epoxyflorist naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 13 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen Epoxyflorist en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.